THÔNG TIN YÊU CẦU - REQUEST FOR INFORMATION

 

1/ Thông tin về công ty - Company overview

2/ Hình ảnh & thông điệp của công ty - Message & image to communicate

3/ Các vấn đề kỹ thuật - Technical features

4/ Nội dung - Content

** Bạn hãy chắc thông tin trên là chính xác. Vì nó giúp chúng ta tạo ra một website với chi phí hợp lý và phù hợp với doanh nghiệp bạn.