Loading...

REQUEST FOR INFORMATION

Thông tin dự án của bạn là rất quan trọng. Nó giúp ASC thống kê, đo lường và cho ra chi phí đề xuất phù hợp.


Thông tin liên hệ


1/ Sơ lược về công ty - Brief introduction

- Tên gọi đầy đủ của công ty?
- What is Reverie desired to be addressed as? What’s the official tagline?

- Công ty/ doanh nghiệp của bạn đã hoạt động được bao lâu? How long your company/enterprise has been operating?

2/ Hình ảnh & thông điệp của công ty - Message & image to communicate

- Thông điệp cốt lõi mà bạn muốn gửi đến khách hàng?
- What is the overall message you are trying to convey to your target audience?    

- Điều gì tạo nên sự khác biệt của công ty? Điều gì ở công ty sẽ thu hút các khách hàng tiềm năng?
- How differentiates your company from other competitors? Why do you believe people should choose you over others?

- Cảm nhận được mong đợi từ phía khách hàng tiềm năng với công ty bạn là gì?
- What is the desired brand perception of target customers with your company?

- Website sẽ đóng vai trò quan trọng thế nào trong việc phát triển kinh doanh & quảng bá cho công ty?
- How do you expect the new website to improve your business?  

- Liệt kê 3 website có phong cách hoặc hình ảnh mà bạn muốn tham khảo hoặc lưu ý tránh. Nêu lý do nếu có thể.
- Please name three sites that you like and do not like. Give reasons.  

- Nêu yêu cầu về các yếu tốt cần xuất hiện trong phần header của website (logo, tên dự án, tên tập đoàn quản lý, banner, công cụ tìm kiếm, v.v..? - What do you want to use for the header (project name & logo, owner’s name, banner, search, etc.)?

- Nêu gợi ý về gam màu mong muốn và những màu sắc cần tránh trong thiết kế.
- Do you have a color scheme that you would like to use or want to avoid?

- Nêu gợi ý, miêu tả về các chi tiết, phong cách đồ hoạ muốn đưa vào thiết kế (bao gồm các yếu tốt đã và đang được sử dụng trong các ấn phẩm marketing truyền thông hay website hiện có)
- Please describe and attach to this questionnaire, any visual elements or styles you would like us to use (including elements from existing marketing materials / sites / existing files)

- Công ty/ doanh nghiệp bạn đã có Logo chưa? - Do you have a Logo?

- Công ty/ doanh nghiệp bạn đã có ý tưởng layout chưa? - Have your company / business had a layout idea?

3/ Khai thác trang hiển thị sản phẩm - Show products

- Mục đích sử dụng hiền thị sản phẩm trên website của công ty?
- Purpose and mission of show products of your company?

- Đề xuất về các loại tính năng hiển thị sản phẩm cần có trên website? (ví dụ: phóng to ảnh sản phẩm..)
- Propose requirements for e-transaction and other features to implement products on the website (e.g online reservation)

4/ Các vấn đề kỹ thuật - Technical features

- Đề xuất hoặc gợi ý về các tính năng cần đưa vào website? - Propose new features to implement

- Ngôn ngữ sử dụng trong website? - What are the languages to implement on the website?

- Công ty/ doanh nghiệp bạn đã có tên miền (domain) chưa? Has your company / business already had a domain name?

- Công ty/ doanh nghiệp bạn đã có hệ thống lưu trữ (hosting) chưa?
- Do you have a hosting system?  

- Công ty/ doanh nghiệp bạn có sử dụng Email doanh nghiệp không? Do you use corporate email?

- Hệ thống chăm sóc khách hàng trực tuyến của website đã có chưa?
- Do you have a hosting system?  

5/ Duy trì & cập nhật website - Website maintenance & update

- Thời gian website được cập nhật mới nội dung?
- How often do you foresee needing to update contents your website (hourly, daily, weekly, monthly, etc.)?  

- Những yếu tố sẽ được cập nhật trên website - nội dung, giao diện, thiết kế hay các thay đổi nào khác nếu có? - What kind of updates do you foresee (design/layout changes, graphics changes, content changes, price changes, other changes)?

- Công ty của bạn có đội ngũ quản trị viên hay kỹ thuật viên phụ trách việc bảo trì và cập nhật website không?
- Is there a webmaster in your team or someone who will be responsible for maintaining your site?

- Ngân sách dự trù cho dự án là bao nhiêu? - What is the estimated budget for the project?

6/ Nội dung - Content

- Phác thảo sơ lược về cấu trúc nội dung website/sitemap?
- Could you make a quick draft of the site structure/sitemap?  

- Những loại tài liệu nào có thể cung cấp để phục vụ cho việc xây dựng website được nhanh chóng và hiệu quả? - What documents you could provide us to facilitate the website designing process?

- Bạn đã có sẵn nội dung để đưa lên các trang trên website? - Is the document of the website content ready?

7/ Tiến độ dự án - Timeline:

Tiếp theo - Next step:
  • - Bổ sung đề xuất - Directions proposed
  • - Gửi báo giá - Quotation
  • - Tiến độ - Timeline
Chính thức bắt đầu - Officially kick start:
  • - Ký hợp đồng - Contract
  • - Chấp nhận thiết kế - Design approval
  • - Chấp nhận tính - Technical approval
  • - Chấp nhận nội dung - Content approval

* Required